Αρχική Οικονομία Ανοίγει η “ομπρέλα” των χρεών που σβήνουν με επιδότηση παγίων δαπανών

Ανοίγει η “ομπρέλα” των χρεών που σβήνουν με επιδότηση παγίων δαπανών

«Ανοίγει» η ομπρέλα των χρεών που «σβήνουν» μέσω συμψηφισμού με τις επιταγές που «μοίρασε» το κράτος σε επαγγελματίες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών: Με νέα απόφαση δίνεται η δυνατότητα, η ενίσχυση να συμψηφισθεί (πέραν των οφειλών στη φορολογική διοίκηση και τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία) και με επιπλέον φορολογικές οφειλές ή από κάθε άλλο τέλος, εισφορά, πρόστιμο, χρηματική κύρωση που αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Για να συμψηφιστούν αυτές οι οφειλές με τις «επιταγές» θα πρέπει να βεβαιωθούν στην φορολογική διοίκηση έως σήμερα 30 Ιουνίου 2022.  Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να συμψηφισθούν και οφειλές στο ΚΕΑΟ.

Τι προβλέπει η απόφαση

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις που προέκυψαν μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ:

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 και έτους 2022 στη φορολογική διοίκηση που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022, καθώς και με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από λοιπές φορολογικές οφειλές ή από κάθε άλλο τέλος, εισφορά, πρόστιμο, χρηματική κύρωση που αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες οφειλές έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση μέχρι 30 Ιουνίου 2022 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 και έτους 2022 που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30η Ιουνίου 2022 και καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022, καθώς και με την μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μέχρι 30 Ιουνίου 2022. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την εφαρμογή του δικαιώματος έκπτωσης ή του πιστωτικού από τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί και ακυρώνεται αυτόματα και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή για τους σκοπούς σώρευσης λαμβάνεται υπόψη το προσαρμοσμένο κατά τα ανωτέρω ποσό ενίσχυσης. Η ενίσχυση χορηγείται κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

  1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από οφειλές στη φορολογική διοίκηση, εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 2021 και έτους 2022, που έχουν βεβαιωθεί ως 30 Ιουνίου 2022 και καθίσταται πληρωτέες από την 1η Ιουλίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2022, με την ακόλουθη σειρά: α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων, β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α., γ) από Φ.Π.Α., δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Τυχόν υπόλοιπο του ποσού ενίσχυσης που αφορά δικαίωμα έκπτωσης εφαρμόζεται ως έκπτωση από λοιπές φορολογικές οφειλές ή από κάθε άλλο τέλος, εισφορά, πρόστιμο, χρηματική κύρωση που αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες οφειλές έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση μέχρι 30 Ιουνίου 2022.»

  1. Η παρ. 6 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Απαιτήσεις του δικαιούχου της ενίσχυσης σε βάρος του Δημοσίου από οποιαδήποτε αιτία συμψηφίζονται με τις οφειλές στη φορολογική διοίκηση για τις οποίες παρέχεται η ενίσχυση μόνο μετά την πλήρη χρήση του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου ή την ακύρωσή του σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»

Η διαδικασία των συμψηφισμών

  1. Οι περ. α και β της παρ. 7 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Μαΐου 2022, καθώς και με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.

β) Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις λοιπές ασφαλιστικές οφειλές βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, των δικαιούχων επιχειρήσεων, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς.».

Πώς αποπληρώνονται τα χρέη

  1. Η παρ. 8 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Καταγραφή της ενίσχυσης: Το ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή οφειλών στη φορολογική διοίκηση που αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού με τη μορφή έκπτωσης καταγράφεται ως αφαιρετικό των εσόδων. Το ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών καταγράφεται ως δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και ως έσοδο στον eΕΦΚΑ. Πιστώσεις ύψους ίσου με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών μεταφέρεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας στον eΕΦΚΑ, μετά από ισόποση μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. Για τυχόν ύψος ενίσχυσης με τη μορφή πιστωτικού για ασφαλιστικές οφειλές το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους, μειώνεται ισόποσα η προβλεπόμενη επιχορήγηση του eΕΦΚΑ για το οικονομικό έτος 2022».

  1. Τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που έχουν υποβληθεί κατά την αίτηση νοείται ότι αφορούν (α) τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 και έτους 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 και λοιπές οφειλές βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 και αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, και (β) τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2021 και έτους 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 και λοιπές ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Λας Βέγκας: UFO κατέγραψε κάμερα αστυνομικού – «Εξωγήινοι 3 μέτρα με μεγάλα γυαλιστερά μάτια»

Κάτοικος κάλεσε την αστυνομία έντρομος και δήλωσε πως δύο εξωγήινοι βρίσκονται στην αυλή του σπιτιού του.Πλάνα από κάμερα αστυνομικού στο Λας...

«Το άστρο της Φούρα»: Τιμή-ρεκόρ για το μεγαλύτερο ρουμπίνι που έχει δημοπρατηθεί ποτέ

Το «Estrela de Fura», ένα ρουμπίνι που είχε βρεθεί πέρυσι το καλοκαίρι στα ορυχεία καναδικής εταιρείας στη Μοζαμβίκη ειναι το μεγαλύτερο...

Ζάκυνθος: Συνελήφθη αλλοδαπός που κυκλοφορούσε με τσεκούρι στο Λαγανά [εικόνα]

Ειδήσεις Μεσσηνία. Ειδήσεις και επικαιρότητα ζωντανά από Μεσσηνία, Πελοπόννησο, Ελλάδα και Κόσμο. Άρθρα, συνεντεύξεις, απόψεις για πολιτική, αθλητισμό, υγεία, πολιτισμό, τεχνολογία, οικονομία, lifestyle κ.α.Πηγή:...

Οικιακή βοηθός serial killer στη Ρόδο: Να δικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η εισαγγελική πρόταση

Κόλαφος είναι η εισαγγελική εισήγηση για την 45χρονη οικιακή βοηθό – serial killer στη Ρόδο, για την δολοφονία 75χρονης κατάκοιτης γυναίκας...

Εφορία: Ποιες προθεσμίες λήγουν στο τέλος Ιουνίου

Μια σειρά από εκκρεμότητες με την Εφορία θα πρέπει να τακτοποιήσουν έως τις 30 Ιουνίου αρκετοί πολίτες.Στο τέλος του μήνα λήγουν προθεσμίες που...