Αρχική Ελλάδα ΑΣΕΠ: Έρχονται μόνιμες προσλήψεις – Ποιες είναι οι ειδικότητες, πότε ξεκινούν οι...

ΑΣΕΠ: Έρχονται μόνιμες προσλήψεις – Ποιες είναι οι ειδικότητες, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι προσλήψεις θα αφορούν σε 38 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΑΣΕΠ

Στις 14 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την νέα προκήρυξη 2Κ/2021 που αφορά προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα προκήρυξη 2Κ/2021 που αφορά προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΑΣΕΠ

Η κατανομή των θέσεων της νέας προκήρυξης του ΑΣΕΠ προβλέπει τις παρακάτω κατηγορίες ειδικοτήτων:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), είκοσι εννέα (29) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), έξι (6) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τρείς (3) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμεναπροσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά,θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ:

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή κατά το άρθρο 101Α και την παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος. Αποστολή του Α.Σ.Ε.Π. είναι η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δημοσίου με όρους διαφάνειας, αντι κειμενικότητας και αξιοκρατίας, και ιδίως η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαδικασίες προσλήψεων για τηνεπιλογή των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι των κλάδων / ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. 501 έως 509), ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (κωδ. 510 έως 513), ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. 601, 602), ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (κωδ. 603έως 606), ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ (κωδ. 701, 702) και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ (κωδ. 703) που θα επιλεγούν θα πασχοληθούν στις ακόλουθες Διευθύνσεις:

Διεύθυνση Διοικητικού με αρμοδιότητες κυρίως:

– Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης αυτού.

– Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση / επιμόρφωση και ανάπτυξη του προσωπικού, καθώς και προγραμμάτων για την ενημέρωση πολιτών και φορέων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

– Ο σχεδιασμός περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

– Η γραμματειακή υποστήριξη όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Α.Σ.Ε.Π. και η τήρηση πρωτοκόλλου (αλληλογραφίας) μέσω της χρήσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

– Η τήρηση του αρχείου του Α.Σ.Ε.Π.στ)

– Η ασφάλεια και η φύλαξη της κτιριακής υποδομής του Α.Σ.Ε.Π.

Διεύθυνση Οικονομικού με αρμοδιότητες κυρίως:

– Ο χειρισμός θεμάτων αποδοχών, λοιπών απολαβών και αποζημιώσεων

–  έλεγχος, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολών πληρωμής δαπανών,

– Ο χειρισμός των θεμάτων προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης,δ) Η λογιστική παρακολούθηση και η πληρωμή δαπανών,ε) Η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για το Α.Σ.Ε.Π.

– Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π., τη συντήρηση και καθαριότητα της κτιριακής υποδομής.Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών με αρμοδιότητες κυρίως:-

Η διαχείριση, συντήρηση του συνόλου των υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστημάτων, βάσεων και δικτύων του Α.Σ.Ε.Π.

– Η μέριμνα για την ασφάλεια του συνόλου των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών του Α.Σ.Ε.Π.

– Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η προμήθεια και μέριμνα για την εγκατάσταση όλων των πληροφοριακών καιεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών.

– Η λειτουργία και η υποστήριξη όλων των εφαρμογών και η μέριμνα για τη διαλειτουργικότητα με φορείς καιοργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως επίσης και με φορείς του ιδιωτικού τομέα αναπαιτηθεί.

Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες κυρίως:

Η διαχείριση των δεδομένων, επεξεργασία και ανάλυση αυτών, με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγησητων διαδικασιών και λειτουργιών του Α.Σ.Ε.Π.

Η επεξεργασία προτάσεων για έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον τακτικό προϋπολογισμόή συγχρηματοδοτούμενα.

Η ενημέρωση με το σύνολο των δεδομένων του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. και η παροχή τεχνικής υποστήριξης στους πολίτες.δ) Η ενημέρωση του Μητρώου Υποψηφίων και του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών στο πλαίσιο τωναρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

Η ανάρτηση πράξεων στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» και η ενημέρωση του Κεντρικού Καταλόγου των Δημοσίων Δεδομένων.Διεύθυνση Προκηρύξεων με αρμοδιότητες κυρίως:

Η παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στα προσόντα διορισμού και πρόσληψης στουςφορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και η ηλεκτρονική καταγραφή και επικαιροποίησητης βάσης του ΟΠΣ με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

Η προετοιμασία, κατάρτιση και δημοσίευση των προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό, μεκριτήρια επιλογής, των προκηρύξεων της ειδικής γραπτής δοκιμασίας και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, καθώς και η έγκριση όλων των ανακοινώσεων επιλογής του εποχικού και έκτακτου προσωπικού.

Η υποβοήθηση των φορέων στη σύνταξη σχεδίων προκηρύξεων ειδικών περιπτώσεων και ο έλεγχος τωνπροκηρύξεων που εκδίδονται βάσει ειδικών διατάξεων. Α΄ Διεύθυνση Επιλογής Προσωπικού με αρμοδιότητες κυρίως:

α) Η προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών του Α.Σ.Ε.Π. που συμπεριλαμβάνουν γραπτή, προφορική ή/και πρακτική δοκιμασία.

β) Η προετοιμασία και διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

γ) Η τήρηση και ο έλεγχος του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών και η υποστήριξη της λειτουργίας του ΕιδικούΣυμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ).

δ) Η μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή λοιπών ειδικών διαδικασιών επιλογής προσωπικού.

ε) Η διεξαγωγή ελέγχου για την έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων και αναπληρώσεων στοπλαίσιο αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

στ) Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επιλογής προσωπικού ανατεθεί στη Διεύθυνση ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες

Β΄ Διεύθυνση Επιλογής Προσωπικού με αρμοδιότητες κυρίως:

Η διαδικασία ελέγχου και έκδοσης αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της επιλογής τακτικού προσωπικού με σειράπροτεραιότητας, καθώς και η διεξαγωγή αντίστοιχων διαδικασιών κατ’ ανάθεση

Ο έλεγχος του Μητρώου Υποψηφίων του Α.Σ.Ε.Π. για την πιστοποίηση προσόντων – κριτηρίων και ιδιοτήτων.

Η διεξαγωγή των διαδικασιών αναπλήρωσης στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επιλογής προσωπικού ανατεθεί στη Διεύθυνση ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Γ΄ Διεύθυνση Επιλογής Προσωπικού με αρμοδιότητες κυρίως:

α) Ο έλεγχος της νομιμότητας αποτελεσμάτων και η εξέταση ενστάσεων στο πλαίσιο διαδικασιών επιλογής καιαπασχόλησης κατά περίπτωση, εποχικού και έκτακτου προσωπικού, καθώς και η τυχόν αναπλήρωσή τους.

Η διενέργεια αυτεπάγγελτου και κατ’ ένσταση ελέγχου των πινάκων κατάταξης για απασχόληση με σύμβασημίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) και η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων.

Ο έλεγχος νομιμότητας αποτελεσμάτων και η εξέταση ενστάσεων στο πλαίσιο επιλογής προσωπικού για τηνκάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Ο έλεγχος νομιμότητας αποτελεσμάτων και η εξέταση ενστάσεων ειδικών διαδικασιών επιλογής εποχικού καιέκτακτου προσωπικού.

Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επιλογής προσωπικού ανατεθεί στη Διεύθυνση ανάλογα με τις υπηρεσιακέςανάγκες.

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες κυρίως:

α) Η υποστήριξη των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού και η μέριμναγια την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

Η τήρηση και ταξινόμηση των δικαστικών αποφάσεων και δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου θεματικών λημμάτων από τη νομολογία των δικαστηρίων, καθώς και των αποφάσεων της Ολομέλειας.

Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας που αφορά τη λειτουργία της Αρχής και η μέριμνα για τησχετική ενημέρωση των μελών του Α.Σ.Ε.Π. και των αρμοδίων Διευθύνσεων.

καθώς και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών με αρμοδιότητες κυρίως:

α) παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών στους συναλλασσομένους σχετικά με τα αιτήματά τους, τηρώντας ταπροβλεπόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καιβ) καταγραφή παρατηρήσεων, συστάσεων και παραπόνων του κοινού με συστηματικό τρόπο και μεταφοράτους στους αρμοδίους προς διεκπεραίωση

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ

Φωτογραφία: intime

dikaiologitika

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Γυναίκα παραπονιόταν για πόνους στο μάτι – Οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι με αυτό που βρήκαν

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Νέος ΚΟΚ: Οι ποινές στον οδηγό και όχι στο όχημα!

Ο αναμορφωμένος ΚΟΚ είναι στην τελική διαμόρφωσή του και πρόκειται να τεθεί προσεχώς σε δημόσια διαβούλευση Στον οδηγό και όχι στο όχημα θα είναι επικεντρωμένες...

Εγκληματική οργάνωση άρπαζε σπίτια ιδιοκτητών που είχαν πεθάνει – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

ΗΠΑ: Ξεκινάει η ιστορική ποινική δίκη Τραμπ εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας – Τι θα συμβεί αν καταδικαστεί

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Καταδικάστηκε 48χρονος για έγκλημα μέσα στο ΑΠΘ που παρέμενε ανεξιχνίαστο από το 2015 -Πώς αποκαλύφθηκε

Σε ποινή κάθειρξης 12 ετών καταδικάστηκε από το Εφετείο ένας 48χρονος που κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο 40χρονης τοξικομανούς,...