Αρχική Πολιτική Δράσεις της Περιφέρειας για τα 200 χρόνια: Έλεγχο για κάθε παραστατικό θα...

Δράσεις της Περιφέρειας για τα 200 χρόνια: Έλεγχο για κάθε παραστατικό θα ζητήσουν Δημητρακοπούλου, Νικολάκου και Σπυριδάκου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

28.12.2021

Η τήρηση της νομιμότητας σε κάθε διοικητική πράξη, σε κάθε σύμβαση και σε κάθε δράση της Περιφέρειας Αρχής είναι απολύτως απαραίτητη για τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Ο κ.Νίκας άλλωστε σε κάθε δημόσια παρουσία του «πολυδιαφημίζει» την προσήλωση του στο γράμμα του Νόμου. Μία από τις πιο σημαντικές δράσεις που όφειλε να πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2021 ήταν το έργο της οργάνωσης και της προβολής Επετειακών Εκδηλώσεων για τα 200 Χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.

Ένα έργο για το οποίο υπήρχε σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως προκύπτει από την με αριθ.77/11.3.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το έργο με τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων για τα 200 Χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας» εντάχθηκε με την ανωτέρω απόφαση στο πρόγραμμα ΚΑΠ 20% και προϋπολογισμό 700.000€.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο με την με αριθμ.53/2020 απόφαση του όρισε Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από 13 μέλη σύμφωνα με το άρθρο 164/Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 97 του Νόμου 4555/2018 και συγκεκριμένα από Αιρετούς εκπροσώπους των παρατάξεων, εκπροσώπους φορέων Πολιτισμού και ειδικούς Επιστήμονες, προκειμένου ο Ιστορικός Μοριάς να υλοποιήσει δράσεις αντάξιες του καθοριστικού ρόλου του στην Ελληνική Επανάσταση

Στις 13.7.2020 εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την με αριθμ.242 απόφαση του οι όροι της προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία «Πελοπόννησος Α.Ε.», όπου θα ήταν ο φορέας υλοποίησης του έργου. Την 25.8.2020 ο κ.Νίκας υπέγραψε τη συγκεκριμένη προγραμματική, με συνολικό προϋπολογισμό 619.000€.

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης όπως προκύπτει με σαφήνεια από το άρθρο 8, ορίστηκε 5μελής Επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2)  Περιφερειακούς Συμβούλους της παράταξης του κ.Νίκα, δύο (2) Περιφερειακούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Πελοπόννησος Α.Ε».

Το έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης (Κ.Ε.Π) περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 8 και αφορά την ορθή τήρηση των όρων, την εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών ανά υποέργο, την πορεία των εκταμιεύσεων και την υλοποίηση των δράσεων.

Αποκλειστικό έργο της Κ.Ε.Π είναι επίσης οι τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και η έγκριση παρατάσεων της υλοποίησης των υποέργων και του συνόλου του φυσικού αντικειμένου καθώς και ο απολογισμός του προγράμματος  και η εξαγωγή συμπερασμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 η Κ.Ε.Π στο διάστημα υλοποίησης αντικειμένου της σύμβασης συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα και οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.

Ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου καταγγέλλουμε δημόσια τη μη τήρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης.

Μετά την ανεξαρτητοποίηση της κας.Μαργαρίτας Σπυριδάκου,  ο κ.Νίκας αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής η οποία ήταν θεσμική και όχι άτυπη (σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.455/2018).

Ο κ.Περιφερειάρχης δεν είχε κανένα θεσμικό δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία της Επιτροπής, η οποία είχε οριστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το γεγονός αυτό δημιούργησε προϋποθέσεις αποτυχίας της υλοποίησης του έργου και φυσικά αποτέλεσε μεγάλη προσβολή απέναντι στην προσφορά των εκπροσώπων των φορέων και των καθηγητών Πανεπιστημίων που συμμετείχαν σε αυτή.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης το χρονικό διάστημα που ήταν Πρόεδρος η κα.Σπυριδάκου συνεδρίαζε όπως προβλέπεται ρητά από το άρθρο 8 τουλάχιστον μία φορά το μήνα, με πρώτη συνεδρίαση την 10η Σεπτεμβρίου του 2020 και τελευταία την 11η Ιουνίου 2021.

Ο κ.Νίκας μετά την ανεξαρτητοποίηση της κας.Σπυριδάκου, θέτοντας πάνω απ’όλα την προσωπική του εμμονή «έτρεξε» να την αντικαταστήσει μέσω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2021. Από το σημείο εκείνο και μετά έπαψε να τηρείται οποιαδήποτε νομιμότητα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Παρά τις προφορικές και έγγραφες διαμαρτυρίες μας και την κατάθεση αιτημάτων μας προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα και να συνεδριάσει η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, ουδεμία απολύτως απάντηση πήραμε μέχρι σήμερα.

Θέτουμε στον κ.Περιφερειάρχη δημόσια τα ερωτήματα:

  • Πως δόθηκε παράταση στην προγραμματική σύμβαση χωρίς να συνεδριάσει η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης;
  • Από ποια Επιτροπή κρίθηκαν τα παραδοτέα;
  • Ποιος παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση των δράσεων;
  • Ποιος αποφάσισε για την εκταμίευση των χρημάτων;
  • Ποιος αποφάσισε για τον τρόπο αξιοποίησης των παραδοτέων;

Οι ευθύνες για τη μη τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης είναι συγκεκριμένες και φυσικά τίθεται ζήτημα ακύρωσης του συνόλου της διαδικασίας. Ο κ.Νίκας οφείλει να απαντήσει για ποιο λόγο δεν τηρήθηκαν οι όροι της συγκεκριμένης προγραμματικής.

Ως μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αλλά και της Κ.Ε.Π για την υλοποίηση του έργου «200 Χρόνια από την Έναρξη της Επανάστασης του ’21» δεσμευόμαστε δημόσια ότι θα ζητήσουμε τον έλεγχο κάθε παραστατικού και κάθε δράσης, εξαντλώντας τη δυνατότητα που μας δίνει ο Νόμος, έτσι ώστε ως έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σε ό,τι αφορά τις συνεχείς διακηρύξεις του κ.Νίκα για την τήρηση της νομιμότητας ελπίζουμε αυτά που λέει να τα εννοεί και να μην είναι μια κενή και υποκριτική ηθικολογία που στοχεύει μόνο σε επικοινωνιακά οφέλη.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε φυσικά ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι «Οι τα φαιά φορούντες και περί ηθικής λαλούντες» είναι συνήθως εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν ελάχιστη ηθική.

Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π)

 

Τζένη Δημητρακοπούλου

Ντίνα Νικολάκου

Μαργαρίτα Σπυριδάκου

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Ανόβερο: Έκανε ένεση υδραργύρου στην κόρη του για να εκδικηθεί την γυναίκα του

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Κολομβία: Τετράλεπτα ντους και δελτία νερού για τους κατοίκους της Μπογκοτά εν μέσω πρωτοφανούς ξηρασίας

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

ΕΥΠ: Ιδρύεται η Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας

Ιδρύεται για πρώτη φορά και στη χώρα μας η Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας, που θα έχει ως στόχο να...

Ποια αυθαίρετα και μέχρι πότε μπορούν να τακτοποιηθούν

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Οι πιο ακριβές και οι πιο φθηνές περιοχές για αγορά ή ενοικίαση σπιτιού και η έκπληξη

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...