Αρχική Ελλάδα Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος – φυσικού αερίου: Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι

Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος – φυσικού αερίου: Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι

Ως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών το επίδομα δικαιούνται οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης και οι καταναλωτές αγροτικής χρήσης μέσης τάσης για την περίοδο από 1.8.2021 εως 31.12.2021

Η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσεις τις διαδικασίες διερεύνησης των δικαιούχων επιδότησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Ως αναφέρει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή, προβλέπεται η προσθήκη:

 • καταναλωτών αγροτικής χρήσης
 • καταναλωτών φυσικού αερίου για παραγωγή θερμικής ενέργειας.

«Μεταξύ άλλων, εφεξής περιλαμβάνονται όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης – συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών αγροτικής χρήσης για τους οποίους περιορίζεται η κατανάλωση από την 1.8.2021 εως και 31.12.2021 καθώς και όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης φυσικού αερίου για παραγωγή θερμικής ενέργειας».

Κατά τα ισχύοντα δικαιούχοι επιδότησης είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης και οι καταναλωτές αγροτικής χρήσης μέσης τάσης για την περίοδο από 1.8.2021 εως 31.12.2021 καθώς και οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται οτι σύμφωνα με την ΚΥΑ που είχε δημοσιευτεί δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι παροχές των οποίων συνδέονται στη χαμηλή τάση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).

Τι αναφέρει το άρθρο 4 της τροπολογίας 

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και ψυσικού αερίου καταναλωτές.

Συστήνεται ειδικός λογαριασμός ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

Ο ειδικός λογαριασμός παρ. 1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται υποπερ. (στ) περ. Α.2.1 παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’129), δύναται να χρηματοδοτείται από κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν απόψασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΛ) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’179).

Παρέχεται από ειδικό λογαριασμό παρ. επιδότηση τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι ανωτέρω επιδότησης δύναται να είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης. Κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται:

 • οι δικαιούχοι καταναλωτές,
 • ύψος επιδότησης ευρώ ανά μεγαβατώρα (Μ’ΝΙ-ι),
 • διαδικασία, τρόπος, χρόνος χορήγησης και χρόνος εκκαθάρισης επιδότησης,
 • περίοδος κατανάλωσης,
 • ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,
 • ανώτατα όρια εττιδότησης ανά επιχείρηση,
 • διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναψείς αυτές προϋποθέσεις, διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αυτό απαιτηθεί, και οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς,
 • οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και
 • κάθε άλλο θέμα σχετικό χορήγηση επιδότησης,

λαμβάνοντας υπόψη Οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, είδος, μέγεθος και αντικείμενο δραστηριότητας και ένταση ηλεκτρικής ενέργειας των

επιχειρήσεων, καθώς και των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικά για περίοδο κατανάλωσης από Ιη.8.2021 μέχρι και τις 31.122021, κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να χορηγείται εττιδότηση του πρώτου εδαψίου καταναλωτές παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου και  συμπεριλαμβανόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τομέα ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας.

απόψαση του προηγούμενου εδαψίου καθορίζονται ύψος ετιιδότησης ευρώ ανά μεγαβατώρα (Μ\νι), διαδικασία, τρόπος και χρόνος χορήγησής της, χρόνος εκκαθάρισης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, ανώτατα όρια επιδότησης, διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναψείς αυτές προϋποθέσεις, διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς, καθώς και κάθε άλλο Θέμα σχετικό χορήγηση επιδότησης, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Φυσικό αέριο

Κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να παρέχεται από ειδικό λογαριασμό παρ. 1 επιδότηση κατανάλωσης ψυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου. Δικαιούχοι επιδότησης Είναι όλοι σι καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και Θερμότητας υψηλής απόδοσης για σκέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου που αψορά παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται:

 • οι δικαιούχοι καταναλωτές,
 • ύψος επιδότησης ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (Μ\λ!τή,
 • διαδικασία, τρόπος, χρόνος χορήγησης και χρόνος εκκαθάρισης επιδότησης,
 • περίοδος κατανάλωσης,
 • ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,
 • ανώτατα όρια επιδότησης,
 • διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς αυτές προϋποθέσεις, διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, και σι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς,
 • οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ψυσικού αερίου, καθώς και
 • κάθε άλλο Θέμα σχετικό χορήγηση επιδότησης,

λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, είδος, μέγεθος και αντικείμενο δραοτηριότητας και ένταση θερμικής ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς και των τιμολογίων προμήθειας φυσικού αερίου.

Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού παρ. δύναται να επιδοτείται μέρος δαπάνης για χορήγηση επιδόματος θέρμανσης του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α 235). κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται ύψος του που διατίθεται κατ’ σύμφωνα Πρώτο εδάφιο.

Αυτό μεταφέρεται σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού εγγραφή ισόποσων πιστώσεων ΑΛΕ 2250904001 (<Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης.

Ειδικά για χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2021-2022 Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. μεταφέρει λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Παρ. 5, από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού παρ. 1 έως ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, χωρίς να απαιτείται έκδοση κοινής απόφασης παρ. 5, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών προς Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

Ειδικά για κάλυψη του κόστους λειτουργίας τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας Περιψερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιψέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τηλεθέρμανσης του Δήμου υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν», παρέχεται έκτακτη ενίσχυση Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από ειδικό λογαριασμό Παρ. 1. κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται ύψος ενίσχυσης, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται από ειδικό λογαριασμό παρ. 1 ειδικός λογαριασμός για επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α 200).

Κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται από ειδικό λογαριασμό παρ. 1, ειδικός λογαριασμός για χορήγηση ενίσχυσης οικιακούς καταναλωτές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα που έχει συσταθεί άρθρο 26 του ν. 4513/2018 (Α’ 9).»

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Τουρκία: Την πρώτη του πτήση έκανε το ΚΑΑΝ, το μαχητικό 5ης γενιάς που κατασκεύασε η Αγκυρα

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρωί της Τετάρτης το βίντεο με την πρώτη πτήση του μαχητικού ΚΑΑΝ, του πολεμικού αεροσκάφους...

Ρόδος: Από σπάνια γονιδιακή εγκεφαλίτιδα πέθανε το 5χρονο κοριτσάκι – Εδινε μάχη για 20 ημέρες

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος μετά τον θάνατο ενός 5χρονου κοριτσιού, το οποίο ζούσε στο νησί...

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ : Κατώτερη των περιστάσεων η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

20-2-2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετίζουμε τη μεγαλειώδη πανελλαδική κινητοποίηση των αγροτών στο Σύνταγμα! Κατώτερη των περιστάσεων η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου! Η Περιφερειακή...

Metoo# στο Δημόσιο: Αποζημίωση σε υπάλληλο -Ο προϊστάμενος την αποκαλούσε “π@…..να”

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Συνταξιούχοι: Ποιοι και πώς μπορούν να εξασφαλίσουν ενισχυμένη σύνταξη – Όλες οι λεπτομέρειες

Την επόμενη εβδομάδα –μεταξύ 12 και 16 τρέχοντος μηνός- υπολογίζεται πως θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, μέσω της οποίας θα πρέπει να...