Αρχική Οικονομία Επιτάχυνση διαδικασίας για τις εκκρεμείς υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη

Επιτάχυνση διαδικασίας για τις εκκρεμείς υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη

Επιτάχυνση της τελεσιδικίας των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη κατά 25 ολόκληρα χρόνια, θα φέρει η υποχρεωτική επίσπευση της εκδίκασής τους σε πρώτο βαθμό μέσα στο 2021.

Όπως αναφέρει το capital.gr με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010) που βρίσκεται στη Βουλή, όλοι οι δανειολήπτες με υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που αναμένουν δικάσιμο σε πρώτο βαθμό μετά τις 15 Ιουνίου του 2021, θα πρέπει να επανυποβάλουν την αίτησή τους για να πάρουν δικάσιμο μέσα στο 2021. Σημειώνεται ότι οι δικάσιμοι εκκρεμών υποθέσεων του ν. Κατσέλη εκτείνονται μέχρι το 2032, κάτι που σημαίνει ότι θα τελεσιδικούσαν το 2050. Με την εκδίκαση όλων των υποθέσεων εντός του 2021 και δεδομένου ότι διατηρείται το δικαίωμα έφεσης για τους αιτούντες, οι τελεσίδικες αποφάσεις αναμένονται το 2025 – 2027.

Ο επαναπροσδιορισμός της αίτησης και οι προθεσμίες

Προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα στην εκδίκαση της αίτησής τους, οι δανειολήπτες που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στον νόμο 3869/2010 θα πρέπει να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό των αιτήσεών τους και να αποδεχτούν άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου τους ώστε να εξακριβώνεται προδικαστικά η αλήθεια των ισχυρισμών τους περί οικονομικής αδυναμίας που χρήζει την προστασία του νόμου.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από την υποβολή της αίτησης επαναπροσδιορισμού αίρεται το φορολογικό απόρρητο έναντι των πιστωτών, ως προς τους οποίους ζητείται η ρύθμιση, σχετικά με τις οφειλές προς το Δημόσιο, για τις οποίες ζητείται η ρύθμιση, καθώς επίσης και ως προς τα στοιχεία του αιτούντος, του ή της συζύγου και των ανήλικων τέκνων από το φορολογικό μητρώο.

Ο επαναπροσδιορισμός των αιτήσεων από τους δανειολήπτες με εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη θα γίνει σε αυστηρές προθεσμίες, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης να προβλέπει ότι αίτηση ρύθμισης οφειλών, για την οποία δεν υποβάλλεται εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού, θα λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα.

Προκειμένου να μην χάσουν το δικαίωμα στην εκδίκαση της αίτησής τους, οι δανειολήπτες θα πρέπει να ξεκινήσουν από την 1η Δεκεμβρίου τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού. Ειδικότερα:

Επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:

α) μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.1.2021. β) από την 1η.1.2015 ως και την 30η.6.2015, από την 1η .12.2020 ως και τις 31.1.2021.

γ) από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η .12.2020 ως και τις 15.2.2021.

δ) από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 28.2.2021.

ε) από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.3.2021.

στ) από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η .12.2020 ως και τις 31.3.2021.

ζ) από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.4.2021.

η) από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η .12.2020 ως και τις 30.4.2021.

θ) από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η .12.2020 ως και τις 15.5.2021.

ι) από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η .12.2020 ως και τις 31.5.2021.

Το άρθρο 4Δ του νομοσχεδίου προβλέπει ότι για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου (4Δ), σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1η.12.2020 ως και την 30η.6.2021. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4Δ και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021.

Πού θα υποβάλλεται και τι θα περιέχει η νέα αίτηση

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου και περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών, έναντι των οποίων ζητείται η ρύθμιση, και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση. Εφόσον μετέχουν στη διαδικασία νομικά πρόσωπα, αναγράφονται στην αίτηση η εταιρική επωνυμία και ο εταιρικός τύπος, καθώς και η καταστατική έδρα, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Αν ζητείται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, αναγράφονται υποχρεωτικά οι αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης,

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία μπορεί να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Εφόσον ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνονται στην αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αντίκλητος και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τελευταίου, στην οποία θα διενεργείται το σύνολο των κοινοποιήσεων της δίκης για την αίτηση ρύθμισης οφειλών,

γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφειλών και, ειδικότερα, τον γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσής της, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης ενδιάμεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και αφορούν την αρχική αίτηση,

δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής που έχουν χορηγηθεί,

ε) δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφοριών. Οι πιστωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άντληση των πληροφοριών αυτών, χωρίς να απαιτείται συνδρομή της εισαγγελικής αρχής,

στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση ομοδικίας, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται και από έναν ή περισσότερους από τους ομοδίκους

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς από κατασχέσεις

Οι μισθοί, οι συντάξεις και οι δηλωμένες ως ακατάσχετες καταθέσεις είναι ακατάσχετες ακόμα και αν κατατίθενται σε κοινούς λογαριασμούς με συνδικαιούχους που είναι οφειλέτες...

Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο ‑ Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα είναι ανοικτά τις δυο Κυριακές του Δεκεμβρίου τα πολυκαταστήματα και οι αλυσίδες καταστημάτων...

Διάστημα: Ο αστεροειδής Νηρέας πλησιάζει τη Γη – Γιατί η NASA τον χαρακτηρίζει «δυνητικά επικίνδυνο»

Δεν είναι σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, είναι πραγματικότητα. Ένας αστεροειδής με όνομα «4660 Νηρέας», ο οποίος θεωρείται δυνητικά επικίνδυνος, θα μπει στην...

Δολοφονία Ρωσίδων στην Κύπρο: Σοκάρει η ομολογία του δράστη – Κορόιδευαν την καταγωγή μου, όπλισα και πυροβόλησα

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας των δύο Ρωσίδων, της 33χρονης Mariia Gazibagandova και της 43χρονης Khaiat Alraeesi, που έχει συγκλονίσει την...

Πότε καταβάλλει επιδόματα ο ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2021 θα καταβληθεί η προσαύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης των ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος(ΕΕΕ).Η...