Αρχική Ελλάδα Ιστορικά αυτοκίνητα: Οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας τους – Τα πρόστιμα που προβλέπονται

Ιστορικά αυτοκίνητα: Οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας τους – Τα πρόστιμα που προβλέπονται

Με το νέο νομοσχέδιο “Οδηγώντας με ασφάλεια”, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έθεσε νέες ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων. Δείτε τι ισχύει από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς.

Οι νέες ρυθμίσεις στην ταξινόμηση και κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, έχουν ως στόχο την προαγωγή του ρόλου τους ως μέρος της εθνικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάδειξη της ιστορικής και αισθητικής αξίας τους. Ο «Φορέας χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος» υποδεικνύεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων (Δ.Ο.Π.Ο.) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο συγκεκριμένος Φορέας είναι αρμόδιος για να χαρακτηρίζει ένα όχημα “ιστορικού ενδιαφέροντος”, να εκδίδει και να χορηγεί τη “Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος”, καθώς και το “Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος”.

Ποιο όμως όχημα μπορεί να λάβει χαρακτηριστισμό “Όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος”; Κάθε όχημα που έχει ηλικία 30 τουλάχιστον ετών από το έτος κατασκευής του, ο τύπος του δεν κατασκευάζεται πλέον, από ιστορικής απόψεως συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση, δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών του στοιχείων και πληροί το σύνολο των νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών των διεθνών κανονισμών που θέτουν η Δ.Ο.Α., η Δ.Ο.Μ., η Δ.Ο.Π.Ο. και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Για τη δημόσια κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Από την υποχρέωση απόκτησης των κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας, εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά επιβατών και τυγχάνουν υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.

Αρμόδιες για την καταχώριση των οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη χορήγηση των στοιχείων (άδεια και πινακίδες) κυκλοφορίας ιστορικού ενδιαφέροντος, είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας.

Στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως τέτοια, χορηγείται άδεια κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν εγκαίρως, πριν από την λήξη ισχύος της άδειας κυκλοφορίας, να εφοδιαστούν από τους φορείς χαρακτηρισμού οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της και να το προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που χορήγησε τα στοιχεία κυκλοφορίας, προκειμένου να τους χορηγηθεί νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος 5 ετών και ημερομηνία λήξης που συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Όλα τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, υποχρεούνται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ). Από την συγκεκριμένη υποχρέωση εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά επιβατών.

Επιπλέον, για την κυκλοφορία επιβατικού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ύψους 50 ευρώ, για αυτά με κυβισμό από 1.000 κ.εκ. έως και 1.999 κ.εκ. 100 ευρώ, ενώ με κυβισμό άνω των 2.000 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας 200 ευρώ.

Για τις μοτοσυκλέτες ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως 250 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος 25 ευρώ και για αυτές με κυβισμό άνω των 250 κ.εκ. 50 ευρώ. Για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των 45 ετών, καθώς και λεωφορεία ιστορικού ενδιαφέροντος ή αυτά που δεν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για την μεταφορά επιβατών, υπάρχει απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Νέες ρυθμίσεις συναντάμε και στους όρους κυκλοφορίας των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπεται η κυκλοφορία στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κ.Ο.Κ., περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων για κάθε οδικό όχημα, και επιτρέπεται να κυκλοφορούν εντός του πράσινου δακτυλίου.

Πέρα από τα κλασικά πρόστιμα που ισχύουν για όλους τους οδηγούς από τον Κ.Ο.Κ., οι πιο εξειδικευμένες κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα έχουν ως εξής:

Σε περίπτωση δημόσιας κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει εκδοθεί πλαστή βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος ή πλαστό πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, αφαιρούνται οριστικά τα στοιχεία κυκλοφορίας.

Ακόμα, εάν διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ της πραγματικής ή νομικής κατάστασης του οχήματος και της πιστοποιούμενης αποτύπωσης στη βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα ενός έτους, ενώ εάν δεν φέρει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του πιστοποιητικού συμμόρφωσης για την έκδοση του νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 300 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και επιβολής των σχετικών διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώσεων ορίζονται: η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι Λιμενικές Αρχές, οι Αστυνομικές Αρχές, τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών.

πηγή: carandmotor

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Κογκρέσο: Κατατέθηκε τροπολογία – Μπλόκο στα τουρκικά F-16

Με πρωτοβουλία του ελληνοαμερικανού βουλευτή Chris Pappas κατατέθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ τροπολογία για τα F-16 που ζητά η Τουρκία και αποτελούν διακαή πόθο...

Η αστυνομία «έκοψε» πρόστιμο στο αυτοκίνητο των 490 χλμ./ώρα

Κατάπληκτοι από την ομορφιά του μοντέλου έμειναν οι Γάλλοι αστυνομικοί που ακινητοποίησαν μια Bugatti Chiron Super Sport 300+. Ένα από τα...

Απορρίπτει η Κίνα τις κατηγορίες της NASA ότι έχει πρόθεση να «καταλάβει» το φεγγάρι

«Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενοχοποιούν και συκοφαντούν συνεχώς την κανονική και λογική διαστημική δραστηριότητα της Κίνας. Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε τέτοιες...

Τροχαία: Ποια ηλικιακή ομάδα εμπλέκεται με μεγαλύτερη συχνότητα σε ατυχήματα

Οι οδηγοί μέχρι 30 ετών είναι αυτοί που εμπλέκονται με μεγαλύτερη συχνότητα σε τροχαία ατυχήματα. Το 26,8% των οδηγών που είχαν εμπλακεί σε ατυχήματα...

Εξοικονομώ: Ποια θα είναι η συνέχεια του προγράμματος

Στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή θα συνεχιστεί  το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, ενώ  θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις Greco...