Αρχική Ελλάδα Οι δεσμεύσεις του ΟΣΕ που έμειναν στα χαρτιά και σήμερα θρηνούμε ζωές

Οι δεσμεύσεις του ΟΣΕ που έμειναν στα χαρτιά και σήμερα θρηνούμε ζωές

Ενώ η Ελλάδα είναι βυθισμένη στο πένθος από τον άδικο χαμό νεών παιδιών και ανθρώπων ζωών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η λαϊκή οργή και η απαίτηση αυτός ο εφιάλτης να μην επαναληφθεί ξανά, θέτει προς ευθυνών πολιτεία και διερευνητικές αρχές.

Η έρευνα πρέπει να πάει σε βάθος και να φωτίσει όλες τις σκοτεινές πλευρές αυτού του διαχρονικού προβλήματος και αν αποδώσει ευθύνες  στους υπαιτίου.

Ενδεικτικό των προβλημάτων στον ΟΣΕ είναι οι κενές δεσμεύσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας του ΟΣΕ προς του μετόχους  για έργα που θα υλοποιηθούν και έμειναν στα χαρτιά .

Το Dnews φέρνει στη δημοσιότητα της δεσμεύσεις του διοικητικού συμβουλίου ενώπιων των μετόχων για το 2022-2025 που αν είχαν υλοποιηθεί σήμερα δεν θα θρηνούσαμε ζωές.

Τότε ο παραιτηθείς σήμερα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Σπύρος Πατέρας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν δεσμευθεί  ότι σε  εθνικό επίπεδο οι βασικές προτεραιότητες του Τομέα των Σιδηροδρόμων για την περίοδο 2022 ‐ 2025 είναι:

-Ολοκλήρωση του «κορμού» του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας (Π.Α.Θ.Ε. / Π.), σε διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή υψηλών ταχυτήτων με σύγχρονη σηματοδότηση / τηλεδιοίκηση (ETCS Level 1)και τηλεπικοινωνίες. (όπως αποδείχθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο δεν έγινε)

– Ολοκλήρωση αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων δράσεων για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, προσανατολισμό στην αγορά, βελτίωση σιδηροδρομικών σταθμών, εκπόνηση και εκτέλεση Εθνικού Σχεδίου Συντήρησης βασισμένου σε ποιοτικούς δείκτες για την εύρυθμη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου

-Ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αλλά και επέκταση του προαστιακού δικτύου μητροπολιτικών περιοχών, ιδιαίτερα της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας

– Ολοκλήρωση έργων και δράσεων εμπορευματικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανόμενης της σιδηροδρομικής σύνδεσης βασικών λιμένων, βιομηχανικών περιοχών και των διασυνοριακών κόμβων της χώρας

-Βελτίωση (με εξυγίανση υποδομής, τοπικές παραλλαγές, λειτουργικές παρεμβάσεις, σύγχρονη σηματοδότηση, κατάργηση ΑΣΙΔ, κλπ.) λοιπών γραμμών του περιφερειακού δικτύου για αύξηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας αλλά και μείωσης του χρόνου διαδρομής
– Ορθολογική επέκταση δικτύου σε περιοχές που σήμερα δεν εξυπηρετούνται και σύνδεση με αερολιμένες, βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και αναμενόμενης ζήτησης.

οσε1

Αναφορικά με την ασφάλεια, ο οργανισμός ανέφερε ρητά τη  Δέσμευση  του ΟΣΕ: Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την προστασία των επιβατών, των εργαζομένων και του κοινού κατά τη μετακίνησή τους με τροχαίο υλικό ή όταν βρίσκονται στους χώρους ευθύνης του.

Έχοντας ως βασικούς στόχους :

-Να βελτιώνει την επίδοσή του σχετικά με την ασφάλεια.

-Να ελαχιστοποιεί, ή όπου είναι εφικτό να εξαλείφει, όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια ανθρώπινης ζωής, τραυματισμούς, φωτιές και εκτεταμένες καταστροφές στη σιδηροδρομική υποδομή, το τροχαίο υλικό ή το περιβάλλον.

– Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ασφάλεια ως πρώτη προτεραιότητα για την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τα στελέχη του Οργανισμού σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και επίβλεψης είναι υπεύθυνα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να πληρούν τις απαιτήσεις για ασφάλεια, καθώς και να εφαρμόζουν την πολιτική αυτή.

Ειδικότερα, ο ΟΣΕ:

-Παρέχει και κατανέμει κατάλληλους πόρους και μέσα ασφαλείας για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

-Φροντίζει για την διατήρηση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωσή της, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας και την τεχνική και επιστημονική πρόοδο, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων.

-Φροντίζει για την ενίσχυση της παιδείας στα θέματα ασφάλειας και την ενσωμάτωσή τους στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, παρέχοντας καθοδήγηση προκειμένου να εξασφαλίζεται συνεχής βελτίωση.

– Εκπαιδεύει τους εργαζομένους και τους παροτρύνει να εργάζονται με υπεύθυνο τρόπο. Ø Ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των εργαζόμενων, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας.

-Προάγει τη συνεργασία με τοπικές αρχές και οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα ασφάλειας

– Αναπτύσσει διαδικασίες για την πρόληψη των κινδύνων στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

-Καταρτίζει σχέδια ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να ελαχιστοποιεί ενδεχόμενους κινδύνους ασφαλείας μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών.

– Εφαρμόζει διαδικασία αναφοράς και έρευνας σε βάθος των συμβάντων προκειμένου να λαμβάνονται τα μέτρα εκείνα που θα εξαλείψουν την επανεμφάνισή τους στο μέλλον.

-Ανασκοπεί ετησίως την πολιτική του σε θέματα ασφάλειας και την επανεκδίδει σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

οσε2

– Η συμμόρφωση με την πολιτική ασφάλειας είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους, συνεργάτες και εργολάβους του Οργανισμού. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) Ο ΟΣΕ έχει τεκμηριώσει, αναπτύξει και εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας (ΣΔΑ), για όλες τις δραστηριότητές του. Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση της υποδομής, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας καθώς και στην αλληλεπίδραση όλων των σιδηροδρομικών οργανισμών και του ΟΣΕ. Επίσης ενσωματώνει τους απαραίτητους κανονισμούς και τις συμφωνίες του Οργανισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του Σιδηροδρόμου με τον καλύτερο τρόπο. O γενικός στόχος του ΣΔΑ, είναι να εξασφαλίσει ότι το σιδηροδρομικό σύστημα μπορεί να επιτύχει τουλάχιστον τους Κοινούς Στόχους Ασφάλειας, ότι συνάδει με τις απαιτήσεις ασφάλειας που θεσπίζονται στο πλαίσιο των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας και ότι εφαρμόζονται τα σχετικά μέρη των Κοινών Μεθόδων Ασφάλειας καθώς και οι κοινοποιούμενοι εθνικοί κανόνες. Με την υιοθέτηση μιας δομημένης προσέγγισης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΣΔΑ, επιτυγχάνεται ενδελεχής ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού, υπό όλες τις συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη και τις διασυνδέσεις με άλλους Σιδηροδρομικούς Φορείς (Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, ΥΣΦ, ΕΡΓΟΣΕ, εργολάβοι που συντηρούν την υποδομή και τα συστήματα) στο σιδηροδρομικό σύστημα.

Όλα αυτά ειπώθηκαν  ενώπιων των μετόχων για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων  του οργανισμού στις 28  Ιούλιου του 2022.

Αν είχαν υλοποιηθεί σήμερα δεν θα θρηνούσαμε θύματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε άλλη ετήσια οικονομική έκθεση από πλευράς του ΟΣΕ.

ΟΣΕ 3

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Πεντάγωνο – Τμήμα έρευνας UFO: Εξωγήινοι μπορεί να έχουν επισκεφθεί το ηλιακό μας σύστημα

Εξωγήινοι μπορεί να έχουν επισκεφθεί το ηλιακό μας σύστημα, αναφέρει προσχέδιο εγγράφου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών όλων...

Άνθρωπος που «πέθανε» και επέστρεψε στη ζωή λέει ότι βρέθηκε στο «ειρηνικό πνευματικό βασίλειο»

Ένας άνδρας που πέθανε πριν επανέλθει στη ζωή λέει ότι δεν πηγαίνεις απλώς προς το φως – όπως προτείνουν τόσες πολλές δημοφιλείς ερμηνείες του...

Η μυστηριώδης δολοφονία στη Θεσσαλονίκη που πήρε παγκόσμιες διαστάσεις

Θεσσαλονίκη, πρωινό Κυριακής 16 Μαΐου 1948. Δύο βαρκάρηδες περπατούν αμέριμνοι στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης. Μιλούν και παρατηρούν τη θάλασσα. Λίγα βήματα...

Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε υποβρύχιο drone που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πυρηνική επίθεση

Στη δοκιμή ενός νέου υποβρύχιου drone, ικανού να χρησιμοποιηθεί για πυρηνική επίθεση, ανακοίνωσε πως προχώρησε τις περασμένες 48 ώρες η Βόρεια Κορέα, αντιδρώντας στις...

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Λουκέτο έως 90 ημέρες σε βενζινάδικα και πρόστιμα έως 500.000 ευρώ

Προβλέπονται «λουκέτα», πρόστιμα και ποινές φυλάκισης για το λαθρεμπόριο καυσίμων, όπως επίσης και για τη φοροδιαφυγή από τα πρατήρια βενζίνης...