Αρχική Οικονομία Πράσινο φως για το κούρεμα μη βεβαιωμένων χρεών έχει δοθεί από τον...

Πράσινο φως για το κούρεμα μη βεβαιωμένων χρεών έχει δοθεί από τον e-ΕΦΚΑ

Η διάταξη αφορά όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι, αγρότες).

Πράσινο φως για το κούρεμα μη βεβαιωμένων χρεών μετά την παρέλευση της 10ετίας έχει δοθεί από τον e-ΕΦΚΑ.

Και αυτό γιατί έχουν εκδοθεί όλες οι σχετικές οδηγίες από τα Ταμεία. Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η οποία τυπικά είναι σε ισχύ από τις 25 Νοεμβρίου 2022, μειώνεται σε 10 χρόνια -από 20 που ίσχυε μέχρι πρότινος- ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Εάν η απαίτηση του e-ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί και η οφειλή δεν κοινοποιηθεί στον ασφαλισμένο μέσα σε αυτό το διάστημα, οι οφειλές παραγράφονται. Η διάταξη αφορά όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι, αγρότες).

Για την παραγραφή των μη βεβαιωμένων οφειλών δεν απαιτείται αίτηση του ασφαλισμένου. Η διαδικασία παραγραφής των βεβαιωμένων οφειλών γίνεται κεντρικά και μαζικά κάθε έτος από τις υπηρεσίες του KEAO και οι εν λόγω οφειλές δεν θα εμφανίζονται στην καρτέλα του οφειλέτη.

Επιπλέον, οι οφειλές που δημιουργούνται από το 2026 και μετά θα παραγράφονται στα πέντε χρόνια, ώστε οι χρόνοι παραγραφής των ασφαλιστικών οφειλών να προσεγγίζουν αυτές των φορολογικών.

Τονίζεται πως το ενδεχόμενο παραγραφής παύει να ισχύει όταν ο e-ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ -εντός της 10ετίας- ειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο για την οφειλή: με δικαστικό επιμελητή-κλητήρα, επιστολή, ηλεκτρονική ειδοποίηση, εφόσον υπάρξει μέτρο διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξή της (κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, επιβολή κατάσχεσης επί κινητής/ακίνητης περιούσιας ή απαίτησης εις χείρας τρίτου, προσδιορισμός προγράμματος πλειστηριασμού κ.λπ.) κ.ά.

Επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους για οφειλές των εργοδοτών τους κατά το χρονικό διάστημα της περιόδου 2006-2011, που -βάσει της νέας διάταξης- έχουν παραγραφεί.

Τέλος, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος θέλει να υποβάλλει ένσταση σχετικά με την παραγεγραμμένη οφειλή, μπορεί να το πράξει απευθυνόμενος στην Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ στην οποία ανήκει.

Η σχετική διάταξη δεν επηρεάζει αξιώσεις που είχαν παραγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (σ.σ. προ της 12ης Μαΐου 2016).

Οφειλές για τις οποίες παρήλθε ο χρόνος παραγραφής στην 20ετία, όπως διαμορφώνεται με τον νέο νόμο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει γεγονός που διακόπτει την παραγραφή, θεωρούνται παραγεγραμμένες, ακόμη και αν έχει κοινοποιηθεί ατομική ειδοποίηση ή έχει γίνει καταβολή έναντι της βεβαιωθείσας οφειλής ή η οφειλή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών που έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν αναζητούνται.

Έλεγχοι εργοδοτών που διενεργούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή που θα διενεργηθούν προς διερεύνηση καταγγελίας που έχει υποβληθεί μέχρι την 30ή.6.2022 και καλύπτουν περιόδους μισθωτής απασχόλησης από 1ης.1.2006 έως και τις 31.12.2011 ολοκληρώνονται χωρίς βεβαίωση απαιτήσεων εις βάρος του εργοδότη. Από τα ευρήματα των ελέγχων του πρώτου εδαφίου ως προς τα πραγματικά στοιχεία ασφάλισης ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων μισθωτών.

Σύνταξη Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, οι απαιτήσεις κατά των οποίων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με το ν. 4387/2016 (σ.σ. νόμος Κατρούγκαλου), δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, να ζητήσουν τον συνυπολογισμό, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, του συνόλου ή μέρους του ασφαλιστικού χρόνου, για τον οποίο οι αξιώσεις του e-ΕΦΚΑ και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έχουν παραγραφεί.

Στην περίπτωση αυτή οι αιτούντες οφείλουν να καταβάλουν για τον ασφαλιστικό χρόνο, για τον οποίο αιτούνται να εξαιρεθεί από την παραγραφή, το σύνολο των χρεών τους οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές.

Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και επί διαδοχικής ασφάλισης, ακόμα και αν ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, ο οποίος απονέμει τη σύνταξη, είναι φορέας ασφάλισης μισθωτών.

Χρόνος παραγραφής Σε δεκαετή παραγραφή υπόκεινται οι απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες εισφορές χρονικής περιόδου ασφάλισης έως 31/12/2025.

Παράδειγμα:

Η αξίωση του e-ΕΦΚΑ για την είσπραξη οφειλής από μη καταβληθείσες εισφορές:

– μηνών έως και 12/2005 παραγράφηκε την 01η/01/2016, εάν δεν είχε ήδη παραγραφεί έως τότε με βάση τους χρόνους παραγραφής που ίσχυσαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016,

– μηνών από 01η/2006 έως και 12/2006 παραγράφηκε την 01η/01/2017,

– μηνών από 01η/2007 έως και 12/2007 παραγράφηκε την 0η1/01/2018

– μηνών από 01η/2008 έως και 12/2008 παραγράφηκε την 01η/01/2019,

– μηνών από 01η/2009 έως και 12/2009 παραγράφηκε την 01η/01/2020,

– μηνών από 01η/2010 έως και 12/2010 παραγράφηκε την 01η/01/2021,

– μηνών από 01η/2011 έως και 12/2011 παραγράφηκε την 01η/01/2022,

– μηνών από 01η/2012 έως και 12/2012 παραγράφεται την 01η/01/2023,

– μηνών από 01η/2013 έως και 12/2013 παραγράφεται την 01η/01/2024,

– μηνών από 01η/2014 έως και 12/2014 παραγράφεται την 01η/01/2025,

– μηνών από 01η/2015 έως και 12/2015 παραγράφεται την 01η/01/2026,

– μηνών από 01η/2016 έως και 12/2016 παραγράφεται την 01η/01/2027,

– μηνών από 01η/2017 έως και 12/2017 παραγράφεται την 01η/01/2028,

– μηνών από 01η/2018 έως και 12/2018 παραγράφεται την 01η/01/2029,

– μηνών από 01η/2019 έως και 12/2019 παραγράφεται την 01η/01/2030,

– μηνών από 01η/2020 έως και 12/2020 παραγράφεται την 01η/01/2031,

– μηνών από 01η/2021 έως και 12/2021 παραγράφεται την 01η/01/2032,

– μηνών από 01η/2022 έως και 12/2022 παραγράφεται την 01η/01/2033,

– μηνών από 01η/2023 έως και 12/2023 παραγράφεται την 01η/01/2034,

-μηνών από 01η/2024 έως και 12/2024 παραγράφεται την 01η/01/2035.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Οριστικό: Η Ευρώπη αποφάσισε ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος -Τι θα γίνει με βενζίνη και diesel

Μέρα ορόσημο για το μέλλον των αυτοκινήτων είναι η Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, μιας και οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών της...

Βόλος: Μάνα κρατούσε σε ομηρία τις κόρες της – Δεν τις άφηνε να πάνε ούτε σχολείο

Σε 10 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε χθες, Τρίτη (28/3) από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 40χρονη γυναίκα για αρπαγή...

Βιασμός ανηλίκου στην Κρήτη: «Όσοι γνώριζαν δεν έπεσαν από τα σύννεφα», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου πήρε ο 66χρονος λυράρης στην Κρήτη που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου και μαστροπεία με θύμα ένα αγόρι...

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή τους – Οι σημαντικότερες αλλαγές

Την Πέμπτη (30/03) είναι η επικρατέστερη ημερομηνία για το ανοίξει τις πύλες του Taxisnet, ώστε να ξεκινήσει η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η...

Τουρκία: Ο σεισμός άφησε χωρίς δουλειά 828.000 εργαζόμενους -Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΔΟΕ

Περίπου 828.000 εργαζόμενοι έχασαν τα μέσα διαβίωσής τους από τους σεισμούς που έπληξαν τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία τον...